Розробка звіту з оцінки впливу на довкілля (ОВД)​

   Звіт з оцінки впливу на довкілля є невід’ємною частиною у проходженні процедури оцінки впливу на довкілля.

 

Звіт з ОВД включає:

- опис планованої діяльності

- опис виправданих альтернатив планованої діяльності, основних причин обрання запропонованого варіанта з урахуванням екологічних наслідків

- опис поточного стану довкілля (базовий сценарій) та опис його ймовірної зміни без здійснення планованої діяльності

- опис факторів довкілля, які ймовірно зазнають впливу з боку планованої діяльності та її альтернативних варіантів

- опис і оцінку можливого впливу на довкілля планованої діяльності

- опис методів прогнозування

- опис передбачених заходів, спрямованих на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на довкілля

- опис очікуваного значного негативного впливу діяльності на довкілля, зумовленого вразливістю проекту до ризиків надзвичайних ситуацій

- визначення усіх труднощів, виявлених у процесі підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля

- усі зауваження і пропозиції, що надійшли до уповноваженого органу

стислий зміст програм моніторингу під час провадження планованої діяльності, а також (за потреби) планів післяпроектного моніторингу

- резюме нетехнічного характеру інформації, розраховане на широку аудиторію

список посилань із зазначенням джерел, що використовуються для описів та оцінок

 

  При розробці Звіту з оцінки впливу на довкілля необхідно врахувати повністю, частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані в процесі оприлюднення повідомлення та умови обсягу досліджень та рівня деталізації інформації (в разі подання вимоги щодо надання умов).

 

  Строк виконання послуги розробки Звіту з ОВД складає до 30 робочих днів. Вартість даної послуги складається індивідуально, залежить від масштабу впливу планованої діяльності (одна область, кілька областей, транскордонна) та складності виконання проекту.